Operační program Zaměstnanost

OPZ: Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly.

 

 

Na základě žádosti o podporu z Operačního programu Zaměstnanost rozhodlo Ministerstvo práce a sociálních věcí o poskytnutí dotace na realizaci projektu Vzdělávání pro všechny zaměstnance firmy Podravka - Lagris, registrační číslo CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0012610, prioritní osa OPZ: Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly.

Popis projektu: Projekt se zaměřuje na zvýšení úrovně znalostí a dovedností zaměstnanců. Účastníci se budou vzdělávat v oblasti ekonomických, právních, manažerských, měkkých a obecných IT aktivit. Rozvoj kompetencí zaměstnanců přinese zvýšení jejich odborností a následné rozšíření odpovědností za vykonávané činnosti a zlepšení konkurenceschopnosti společnosti na trhu.

Cíle projektu: Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí, dovedností a zejména klíčových kompetencí pracovníků.

Předpokládané výsledky: Celkem se vzdělávání zúčastní 109 účastníků, kteří budou splňovat bagatelní podporu 40 hodin, z toho 27 zaměstnanců bude ve věkové skupině 55+.

NA PROJEKT JE POSKYTOVÁNA FINANČNÍ PODPORA EU.