Podmínky užívání

Podmínky používání obsahu webu www.podravka.cz

Následující text obsahuje pravidla a podmínky, za kterých můžete používat obsah webu www.podravka.cz. Proto vás prosíme, abyste se s nimi seznámili před jejich použitím. Tak se vyhneme pozdějším eventuálním nedorozuměním a s tím spojenými následky.

Web www.podravka.cz (dále v textu: web Podravka) založila a spravuje Podravka d.d. (dále v textu: Podravka nebo my). Při prvním použitím webu Podravka budeme považovat, že jste se úplně seznámili s těmito Podmínkami, že jsou vám jasné, a že je přijímáte. Jestliže s nimi nesouhlasíte, prosíme, abyste nevstupovali na web Podravka a nepoužívali jejich obsah.

Jestli máte jakékoli dotazy nebo nejasnosti, týkající se Podmínek používání, prosíme, abyste se obrátili na naše kontakty. Vzhled a obsah webu Podravka a Podmínky používání můžeme z určitých důvodů změnit, proto vás prosíme, abyste je občas prohlédli a seznámili se s možnými změnami. Budeme předpokládat, že vaše další používání webu Podravka znamená vaše přijetí všech eventuálních změn.

1. POUŽÍVÁNÍ OBSAHU WEBU PODRAVKA

Ať jste se stali registrovanými uživateli nebo ne, používání materiálů a obsahu na webu Podravka povolujeme pouze k osobním účelům.

2. NEPOVOLUJEME

 • zveřejňování, posílání, načítání a/nebo výměnu obsahu, kterým se porušují platné předpisy pro oblast, pro kterou je web Podravka uveřejněn, včetně nepravdivých, urážlivých, výhružných, vulgárních, rasistických a jiných obsahů, které podněcují nenávist na jakémkoliv základě, jakož i obsahy, kterými se porušují cizí autorská práva intelektuálního vlastnictví, neoprávněně odhalují údaje, které jsou obchodním nebo jiným tajemstvím, osobní údaje třetí osoby, nebo kterými se porušují práva na osobnost třetí osoby;
 • zveřejňování, posílání, načítání a/nebo výměnu obsahu, kterým se porušují práva dětí, právo na soukromí ostatních uživatelů a třetích osob;
 • výslovné nebo skryté propagování jakýchkoli jiných výrobků nebo služeb, které nejsou pod značkou Podravka;
 • používání obsahu a funkcionálnosti webu Podravka způsobem, který může způsobit škodu nám, ostatním uživatelům, našim partnerům nebo kterékoli třetí osobě;
 • falešné představování za účelem vyhrožování, manipulace, podvodu nebo klamání nás, ostatních uživatelů nebo třetích osob;
 • zveřejňování, posílání, načítání a/nebo výměnu nechtěných obsahů uživatelům nebo třetím osobám bez jejich předchozího souhlasu nebo požadavku, včetně vícenásobného zasílání materiálů stejného nebo podobného obsahu (spamming), řetězových dopisů, pyramidového schématu atd.;
 • jakékoliv rušení nebo znemožňování používání webu Podravka ostatním uživatelům;
 • vědomé zveřejňování, posílání, načítání a/nebo výměnu obsahu, které obsahují počítačové viry, červy, kódy, databáze a programy, které mohou způsobit poruchy, omezené práce nebo zničení jakéhokoli počítačového programu nebo jakéhokoliv počítačového a jiného vybavení;
 • neoprávněné shromažďování, uchovávání, přenášení a užívání jakýchkoli osobních dat uživatelů webu Podravka;
 • používání kteréhokoli obsahu nebo jeho části ke komerčním účelům, bez předchozího písemného povolení.

Používáním obsahů webu Podravka souhlasíte, aby naše redakce dohlížela na to, zda jsou obsahy, které pošlete, zveřejníte, načítáte nebo rozměňujete v souladu s Podmínkami užívání a danými předpisy. Ale před zveřejněním nekontrolujeme ani neupravujeme obsahy uživatelů. Protože náš dohled není stálý, neručíme za to, že obsahy, které se objeví na stránkách webu Podravka budou pravdivé nebo povolené ve smyslu těchto Podmínek, nebo dostupné, ani neručíme za zdroj takových obsahů. Prosíme Vás, abyste nám ohlásili, pokud při používání webu Podravka uvidíte obsahy, které jsou v rozporu s těmito Podmínkami. To jsme vám usnadnili tak, že nás můžete kdykoli přímo kontaktovat na kontakty. Jestliže zjistíme, že materiál, který uživatel podá, zveřejní nebo načte, je v rozporu s Podmínkami používání a předpisy, naše redakce si ponechává právo zamítnout zveřejnění, změnit nebo odstranit takový materiál, bez předchozího dovolení nebo zprávy.

Také v závislosti na těžkosti a četnosti porušení, máme právo na zrušení eventuálního uživatelského účtu registrovaného uživatele, jako krajní opatření v případě, kdy to budeme považovat za nutné. Neodpovídáme za žádnou škodu, přímou nebo nepřímou, která by takovým postupem vznikla kterémukoli uživateli nebo třetí osobě.

Bez ohledu na to, že my máme právo dohlížet na obsah, jste vy osobně výhradně zodpovědni za materiály, které zveřejníte, načítáte nebo vyměňujete na webu Podravka. Používáním obsahu web Podravka souhlasíte s tím, že do nejvyšší míry povolené platnými právními předpisy nenese Podravka odpovědnost za jakýkoliv postup nebo nedopatření při zveřejňování, načítání nebo výměně takového obsahu ani za možné následky, a také ani odpovědnost za škodu, způsobenou ostatním uživatelům nebo třetím osobám v důsledku zveřejnění takového obsahu.

V případě nedodržování pravidel o obsahu a aktivitách z Podmínek, ponesou všichni uživatelé odpovídající zákonné následky a budou odpovídat za jakoukoliv škodu, která nepovolenými aktivitami nebo zveřejněním nebo načítáním zakázaných obsahů vznikne nám, ostatním uživatelům nebo třetím osobám.

3. OBSAHY WEBU PODRAVKA

Na stránkách webu Podravka vám umožňujeme používat různé obsahy a funkce. Obsahy vytváříme my, naši spolupracovníci a partneři, ale také vy - uživatelé. Budeme se maximálně snažit, aby vám web Podravka a všechny jejich obsahy a funkce byly dostupné v kterékoli době, v souladu s těmito Podmínkami. Zveřejňování vašich materiálů na webu Podravka neznamená, že tyto představují naše stanoviska, názory nebo doporučení, ani že s nimi souhlasíme nebo že je jakkoliv podporujeme.

4. REKLAMNÍ OBSAHY NA WEBU PODRAVKA

Na webu Podravky se objevují také reklamní materiály (reklamní vzkazy, inzeráty, bannery apod.). Nepodporujeme inzerci, která klame nebo chce zřejmě oklamat osoby, kterým je určena a je pravděpodobné, že může mít vliv na ekonomické chování těch osob (klamavá inzerce). Na nejvyšší možnou míru, povolenou platnými právními předpisy, vylučujeme odpovědnost za jakoukoliv škodu, způsobenou uživateli nebo třetími osobami v souvislosti se zákonem zakázanou inzercí.

5. PRÁVA INTELEKTUALNÍHO VLASTNICTVÍ

Na webu Podravky se objevují materiály, jejichž obsah je chráněn autorským právem (např. texty, fotografie, obrázky) a jinými právy intelektuálního vlastnictví (logotypy, ochranné znaky apod.). Každý uživatel webu Podravka má vlastní odpovědnost za respektování cizího autorského práva a jiných práv intelektuálního vlastnictví, která se vztahují na obsahy, dostupné na webu Podravka. Proto vás prosíme, abyste se dobře seznámili s obsahem tohoto odstavce, abyste plně respektovali cizí práva intelektuálního vlastnictví. V případě jakýchkoli nejasností nebo nedorozumění se obraťte na kontakty. Obsahy, chráněné intelektuálním vlastnictvím můžete jako uživatelé užívat pouze k osobním, nekomerčním účelům.

6. NEPOVOLUJEME

 • používání obsahů, které se nacházejí na webu Podravka ke komerčním účelům, což zahrnuje přebírání, reprodukování, pronajímání, distribuci, zveřejňování a ukazování bez předchozího písemného schválení Podravky,
 • aby se obsahy, které se nacházejí na webu Podravka používaly za účelem promoce, neboli inzerování kteréhokoli výrobku nebo služby bez předchozího písemného schválení Podravky,
 • aby se obsahy, které se nacházejí na webu Podravka používaly za účelem prodeje kteréhokoli výrobku nebo služby bez předchozího písemného schválení Podravky,
 • změny, překlady, adaptace nebo jakákoli jiná přepracování takových obsahů za komerčními účely bez předchozího písemného schválení Podravky.

Zavazujeme se, že bez odkladů prověříme každé oznámení, týkající se porušení z tohoto odstavce,a hlavně pokud je požadováno odstranění určitého obsahu z webu Podravka. V tom případě očekáváme od uživatelů maximální spolupráci při zjišťování faktů. Pokud zjistíme, že je oznámený postup v rozporu s pravidly Podmínek používání, ale také v jiných případech, kde to budeme pokládat za správné, takový obsah odstraníme z webu Podravka bez předchozího informování uživatele. Používáním webu Podravka jste si vědomi, že jsou na něm názvy, obrázky, fotografie, logotypy, grafická zobrazení a jiné obsahy, které jsou chráněny různými právy intelektuálního vlastnictví, jejichž nositelem je Podravka nebo třetí osoby.

Bez ohledu na vaše používání webu Podravka tím nezískáváte právo užívání (licenci) jakéhokoliv autorského díla, razítka zboží nebo služeb, designu, patentu nebo jiného práva, jejímž nositelem je Podravka nebo třetí osoba. Vaše obsahy na webu Podravka. Umožňujeme vám na webu Podravka uveřejňování, načítání (upload) fotografií, obrázků apod. Jste si vědomi, že tyto materiály budou dostupné nám, ostatním uživatelům nebo třetím osobám. V momentu podání, načítání nebo výměny takových obsahů zakládá každý uživatel ve prospěch Podravky bezplatné, nevýhradní, prostorné, obsahové a časově neomezené právo využívání toho obsahu a materiálu.

Na základě toho my budeme oprávněni do nejvyšší možné míry, povolené platnými právními nacionálními předpisy, vykonávat majetková práva, týkající se těch obsahů materiálů, hlavně zveřejňování materiálů na webu Podravky na jiném místě podle naší volby, včetně materiálů s oznámením o novinkách, užívání a distribuci materiálů k promočním a propagačním účelům bez ohledu na medium vůči ostatním uživatelům, partnerům a třetím osobám, reprodukování, přepracování, přizpůsobení, ukázky celkové nebo částečné, bez potřeby jakýchkoli dalších schvalování uživatele.

V případě, že chceme získat výhradní uživatelská práva na materiály, které jste podali nebo přenesli a které jsou chráněny autorským nebo jiným právem, upravíme vzájemná práva a závazky zvláštní smlouvou s vámi. Vaše právo je, aby se u obsahů nebo materiálů, které uveřejníte na webu Podravka, nacházelo také vaše jméno a příjmení jako autora materiálu. Při zveřejňování obsahu naportálu máte právo zvolit, jestli u obsahu bude vaše uživatelské jméno nebo vaše jméno a příjmení. Používáním webu Podravka souhlasíte s tím, že jakýkoli obsah nebo materiál, který zveřejníte, můžeme měnit, doplňovat, přizpůsobovat a korigovat.

Máme právo, ale ne závazek, materiál, který nám je poslán, měnit, doplňovat, přizpůsobovat, korigovat, uveřejnit částečně, používat různé novinářské nástroje před nebo při zveřejnění na webu Podravka.

7. VAŠE ZÁRUKY

Při zveřejnění nebo přenosu (upload) obsahu na webu Podravka nám dáváte tyto záruky ohledně obsahu, který zasíláte, zveřejňujete nebo přenášíte na stránkách portálu, že:

 • jste autorem těch obsahů, neboli nositelem autorského práva a/nebo jiných práv intelektuálního vlastnictví na ty materiály, a že máte oprávnění zakládat ve prospěch Podravky odpovídající práva v souladu s těmito Podmínkami,
 • je materiál vaše vlastnictví, neboli že jste ho získali zákonnou cestou,
 • zveřejnění obsahů, chráněných autorským právem nebo jiným právem intelektuálního vlastnictví v jakékoliv formě nebude žádným způsobem porušovat práva třetích osob, hlavně autorské právo a jiná práva intelektuálního vlastnictví, vážnost, čest a důstojnost, právo na soukromí a jiná osobní práva třetích osob,
 • používání těch obsahů ve skladu s Podmínkami užívání nezpůsobí materiální nebo nemateriální škodu nám, ostatním uživatelům nebo třetím osobám,
 • vaše autorské právo, nebo jiná práva intelektuálního vlastnictví, není omezeno ve prospěch jiné třetí osoby,
 • jsou obsahy podle vašeho nejlepšího přesvědčení úplné, pravdivé a přesné.

Tímto souhlasíte s tím, že přebíráte na sebe všechny eventuální požadavky na úhradu škody, které budou vzneseny na Podravku kvůli vašemu porušení výše uvedených záruk, a že Podravce a ostatním poškozeným uživatelům a třetím osobám uhradíte veškerou škodu, která jim vznikla v důsledku porušení výše uvedených záruk z vaší strany.

8. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU

Materiály, které uživatelé přímo pošlou, zveřejní nebo přenesou na webu Podravka v jakékoli podobě, berou se výhradně "takové jaké jsou", nebo "jak jsou dostupné ", takže se nepovažujeme za odpovědné za možné následky, včetně jakékoliv škody, která může být způsobena ostatním uživatelům nebo třetím osobám, a která může vzniknout z různých interpretací obsahů, které se nacházejí na stránkách webu Podravka. Přes veškeré úsilí nezaručujeme, že portál webu Podravka nebo všechny jeho obsahy budou vždy dostupné a k dispozici, a že nebudou obsahovat chyby a počítačové programy, které by mohly způsobit škodu ostatním uživatelům nebo třetím osobám (např. viry, červy apod.).

Do nejvyšší míry, povolené platnými právními pravidly vylučujeme odpovědnost:

 • za jakoukoli škodu, vzniklou uživatelům nebo třetím osobám v důsledku zveřejnění na webu Podravka zakázaných obsahů a ostatních obsahů v rozporu s Podmínkami užívání ze strany uživatelů, třetích osob, sponzorů, inzerentů atd.,
 • za jakoukoli škodu, kterou uživatelé nebo třetí osoby způsobí nebo utrpí v souvislosti s užíváním webu Podravka, hlavně v případě zneužití, zničení nebo poškození obsahu nebo funkcionálnosti, zneužití uživatelského účtu apod.,
 • za škodu způsobenou ostatními uživateli nebo třetími osobami v důsledku porušení jejich autorského práva nebo jiných práv intelektuálního vlastnictví, kvůli zveřejnění nebo načtení obsahu ze strany jiných uživatelů na webu Podravka,
 • za škodu, vzniklou uživatelům a/nebo třetím osobám kvůli dočasné nedostupnosti webu Podravka, nebo jednotlivých obsahů nebo funkčnosti,
 • za jakoukoli škodu, způsobenou uživatelům nebo třetím osobám změnami nebo rušením jednotlivých obsahů, funkcionálností, služeb, designu, koncepce webu Podravka nebo celého portálu,
 • za jakoukoli škodu, způsobenou uživatelům nebo třetím osobám v souvislosti s použitím internetových stránek třetích osob, ke kterým je umožněn přístup pomocí linků na webu Podravka.

Aktualizováno 01.10.2015