Podmínky užívání

Podmínky užívání

Webové stránky www.podravka.cz (dále pouze „webové stránky“) spustila a zaktualizovala společnost Podravka – Lagris, a. s. (dále pouze „Podravka“, „my“, „nás“ nebo „náš“).U prvního použití webových stránek se má za to, že znáte tyto Podmínky, a že jste jim porozuměli jakožto je i akceptovali. Nesouhlasíte-li s nimi, nevstupujte na webové stránky a nevyužívejte jejich obsah.Vyhrazujeme si právo na změnu vizuální stránky a obsahu webových stránek jakožto i Podmínek používání, proto Vás žádáme, abyste je příležitostně kontrolovali v zájmu obeznámení se s možnými změnami. Jakékoliv Vaše další používání těchto webových stránek představuje Váš souhlas s veškerými možnými změnami.

Podmínky se vztahují k následujícím segmentům:

  1. Podmínky používání
  2. Autorská práva a jiná práva z duševního vlastnictví
  3. Záruky a vyloučení odpovědnosti
  4. Cookies
  5. Statistiky
  6. Linky
  7. Změny a ukončení platnosti

 

1. Podmínky používání

Přijatelné používání

Jakékoliv stahování a tištění formulářů, např. k zadání objednávky atd., a prohlížení si ostatních materiálů a obsahu těchto webových stránek je výhradně pro osobní použití. Jakékoliv veřejné zobrazení, přenos, publikace, úpravy, reprodukce, distribuce, podílení se na přenosu nebo prodeji, pořizování kopií, odesílání, příp. jakékoliv jiné použití jakéhokoliv obsahu těchto webových stránek je zakázáno stejně tak jako volba a změna obsahu bez výslovného písemného povolení společností Podravka a ostatních vlastníků autorských práv, příp. jiného duševního vlastnictví. Bylo-li takové povolení dáno, není povoleno žádné opomenutí nebo změna údajů, týkajících se existujících autorských práv a/nebo obchodní značky, příp. jiných práv z duševního vlastnictví.

Komerční použití

Webové stránky není povoleno používat pro obchod, prodej, příp. jiné komerční účely, jiné než nákupy od společnosti Podravka. Jakákoliv reklama nebo sběr nabídek výrobků a služeb nejsou povoleny bez písemného souhlasu společnosti Podravka. Přenos a publikace obscénních, hanlivých, vulgárních, ohrožujících, útočných, příp. jinak sporných nebo protiprávních materiálů je zakázán, jako i jakýkoliv materiál, který představuje porušení práv stran a zejména materiál obsahující počítačové viry, příp. jinak poškozující materiál. Samotní uživatelé jsou odpovědni za jakékoliv škody v důsledku jejich činností, které nejsou v souladu s těmito podmínkami, jakožto i za jakékoliv jiné škody z toho plynoucí. Podravka si vyhrazuje právo (ale není to její povinnost) úplně nebo částečně smazat materiál a obsah, který umístil uživatel.

Umístění obsahu a materiálů

Umístěním obsahu a materiálů na těchto webových stránkách (včetně, ale ne výhradně, návrhů, myšlenek, výkresů a receptů) souhlasíte automaticky s poskytnutím (nebo ručíte za to, že vlastník materiálu s jeho poskytnutím výslovně souhlasil) neodvolatelných, trvalých a exkluzivních práv a licence společnosti Podravka pro použití, přizpůsobení, úpravu, zahrnutí do dalších prací, překladů, zveřejnění, přenosu a distribuci tohoto materiálů po celém světě v jakékoliv formě a na jakémkoliv médiu známém teď nebo vyvinutém později za jakýmkoliv účelem a bez nároku na náhradu. Podmínky, na které odkazuje tento bod, budou závazné i po ukončení platnosti těchto Podmínek.

2. Autorská práva a jiná práva z duševního vlastnictví

Obsah těchto webových stránek je chráněn autorskými právy, vlastněnými společností Podravka, nebo třetími stranami se souhlasem jejich poskytnutí společnosti Podravka. Editování, volba a přizpůsobení obsahu těchto webových stránek také podléhají autorským právům společnosti Podravka. Navíc tyto webové stránky obsahují loga, jména fyzických osob a jiné prvky duševního vlastnictví, vlastněné společností Podravka nebo třetími stranami a licencovanými společností Podravka. Neznamená to, že jakýkoliv obsah těchto webových stránek slouží k použití bez omezení. O povolení k pořizování kopií se může zažádat.

Fotogalerie a videogalerie

Veškeré fotografie, obrázky, videa, osobní informace a/nebo jiné materiály na webových stránkách jsou výhradním vlastnictvím společnosti Podravka. Veškerý materiál na webových stránkách podléhá autorským právům a jiným právům duševního vlastnictví, vlastněným Podravka. Veškerá práva vyhrazena. Povolení k používání těchto materiálů je osobám uděleno výhradně pro účely prezentace, editačními a informačními účely během publikace v novinách, časopisech a elektronických médiích. Jakýkoliv jiný způsob využití těchto webových stránek je zakázán. Navíc, použití jakéhokoliv jiného materiálu z webových stránek za účelem prodeje nebo nabídky výrobků a služeb jakéhokoliv druhu je zakázán. Definované povolení a způsob, kterým se tyto webové stránky používají, se nesmí převádět, subkontraktovat, příp. postoupit a jakýkoliv zamýšlený převod, subkontraktace nebo postoupení, příp. snaha o ně se budou považovat za neplatné. Používáním materiálů z těchto webových stránek vyjadřují uživatelé médií bez omezení souhlas s omezeními a obchodními podmínkami stanovenými v rámci těchto podmínek.

3. Záruky a vyloučení odpovědnosti

I když vyvíjí společnost Podravka příslušné snahy pro zajištění, aby informace na těchto webových stránkách byly přesné a aktuální, neručí za jejich přesnost a úplnost a neposkytuje tím v tomto ohledu ani právo na namítání. Mimo záruk za výrobky, výslovně uvedených společností Podravka, zdůrazňuje Podravka skutečnost, že veškerý materiál webových stránek jakožto i obsah je poskytován „tak jak je“ Podravka nepřebírá žádnou odpovědnost za jakékoliv následky, které mohou vyvstat v důsledku různých interpretací ohledně materiálu a obsahu webových stránek. Podravka neručí za neustálou přístupnost a dostupnost těchto webových stránek, ani za možnou existenci chyb, příp. virů. Uživatelé souhlasí s tím, že webové stránky používají na vlastní nebezpečí.

Podravka neodpovídá za jakoukoliv škodu nebo újmu (včetně, ale ne výhradně zvláštní nebo následné škody), vyvstávající z používání nebo nemožnosti používání jakékoliv části těchto webových stránek, příp. jakéhokoliv obsahu tam zveřejněného nebo umístěného ostatními uživateli.

Aktéři v médiích a ostatní uživatelé těchto webových stránek vyjadřují výslovný souhlas s náhradou škody společnosti Podravka za veškeré možné nároky, náklady, škody, příp. odpovědnosti vyvstávající z neopatrného používání materiálů webových stránek takovým uživatelem, včetně jakékoliv přímé, nepřímé, náhodné, speciální, příp. následné škody.

Navíc nepřebírá Podravka ani její dodavatelé žádnou odpovědnost za přesnost, úplnost, příp. užitečnost informací, vybavení, výrobků, příp. procesů tam prezentovaných a nezaručuje se za nemožnost porušení soukromých práv v důsledku používání takových informací, vybavení, produktů, příp. procesů.

Vyloučení odpovědnosti u podpory

Odkaz na jakýkoliv výrobek, proces nebo službu s obchodní značkou, logem, výrobcem atd. neznamená nutně, že by společnost Podravka příp. jakýkoliv z jejich zaměstnanců a dodavatelů propagovali, doporučovali, příp. podporovali tyto výrobky, procesy nebo služby.

Vyloučení odpovědnosti za externí linky

Existence externích hyperlinků neznamená, že by společnost Podravka, její dodavatelé, příp. sponzoři propagovali takové externí webové stránky, příp. informace, výrobky nebo služby tam obsaženy. Ani Podravka, ani jakýkoliv její zaměstnanec, sponzor nebo dodavatel nemá kontrolu nad informacemi obsaženými na takových externích webových stránkách. Externí linky publikované na těchto webových stránkách jsou v souladu s politikou společnosti Podravka, nepředpokládající jakoukoliv odpovědnost za obsah jakékoliv prolinkované webové stránky přijatý z jejich serverů. Linky můžou obsahovat textové linky, malé obrázky, ikonky, příp. miniatury zobrazující link, ale nepropagující výrobky nebo služby.

4. Cookies

Cookies jsou miniaturní soubory, které se ukládají na počítači nebo mobilním zařízení při návštěvě webových stránek. Cookies umožňuje stránce „zapamatovat si“ činnosti nebo nastavení návštěvníka z předcházejících návštěv, takže se mohou automaticky použít u návštěvy následující. Tímto způsobem webové stránky již „ví“, že jste zde byli a v některých případech přenastaví to, co vidíte na obrazovce. Cookies se nejčastěji používají pro speciální preference uživatele, aby napomáhaly se zadáváním informací, které jste již zadávali u předcházejících návštěv, pro sběr analytických údajů nebo pro propagační kampaně.

Cookies je možné rozdělit na cookies pro danou relaci a trvalé cookies. Cookies pro danou relaci se ukládají dočasně na Vašem počítači a automaticky se mažou po zavření webového prohlížeče. Používají se pro získání dočasných informací, jakým je například stav Vašeho nákupního košíku v rámci webového obchodu.

Trvalé cookies zůstávají uložené na Vašem počítači i po Vašem zavření webového prohlížeče, přičemž mají nejčastěji datum expirace. Takové cookies se používají pro umožnění přístupu registrovaným uživatelům a pro ukládání informací, jakými jsou uživatelské jméno a heslo, umožňující Vaše přihlášení pomoci funkce „pamatuj si mě“, takže nemusíte znovu zadávat Vaše jméno a heslo pokaždé, když navštívíte webové stránky. Trvalé cookies se mohou ukládat na Vašem počítači po několik dnů, měsíců, příp. let.

Cookies se také dělí na cookies první strany (first-party) a třetích stran (third-party). Cookies první strany pocházejí z webových stránek, na kterých jste aktuálně, přičemž cookies třetích stran pochází z reklam, příp. externích služeb z jiných webových stránek, jakými jsou Google Analytics příp. AdWords. Tato cookies se nejčastěji používají pro pomoc s interpretací chování zákazníka nebo pro marketingové účely. Podravka používá cookies třetích stran pro získání statistických informací o návštěvnících a o způsobu používání Coolinarika. Sesbírané údaje zahrnují IP adresu uživatele, údaje o prohlížeči, jazyk, operační systém a ostatní standardní statistické údaje sesbírány a analyzovány samostatně v rámci anonymního a masového formuláře.

Ale jak přesně tyto cookies fungují?

Cookies uchovávají informace ve formě párů „klíčových hodnot“ v rámci textových souborů.

Například mohou cookies uchovávat jazyk, ve kterém aktuálně stránku vidíte. Zvolíte-li si nejdřív jazyk, webové stránky vytvoří a uloží cookie, obsahující informaci o jazyce prostřednictvím vašeho prohlížeče. Pak u každé následné návštěvy, existují-li takové cookies, bude stránka znát Vaši volbu a ukáže Vám obsah ve Vámi preferovaném jazyce.

Vstupujete-li na webové stránky, cookies společnosti Podravka identifikují parametry prohlížeče, ale ne samotné uživatele. V krátkosti není účel cookies nijak negativní ze své podstaty, protože poskytuje lepší uživatelský zážitek u prohlížení. Nejsou škodlivé a nemohou obsahovat viry.

Poněvadž je účelem cookies zlepšovat a umožnit lepší zážitek uživatele našich webových stránek a její procesů v plném spektru její funkčnosti, berte na vědomí, že jejich zakázáním nebo mazáním můžete vypnout funkci webových prvků, příp. to může mít za následek rozdílný vzhled a pocit z webových stránek na Vašem prohlížeči.

5. Statistiky

Webové stránky coolinarika.com monitorují statisticky náhledy stránky výhradně pro účely získání potřebných informací ohledně atraktivnosti a účinnosti webových stránek a používání služeb třetí strany, nazvaných Google Analytics. Detailní informace třetích stran ohledně této služby a uživatelské schopnosti regulovat nastavení cookies, které jsou k tomu potřebné, jsou dostupné na: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html.

V zájmu zajištění lepšího uživatelského zážitku a účinného plánování budoucích marketingových kampaní a publikaci obsahu, který je přizpůsoben Vašim zájmům, používáme nástroje pro zaznamenávání demografie a zájmů v rámci Google Analytics (Google Analytics Demographics and Interest Reporting tool), sbírající informace o pohlaví, věku a zájmech uživatelů.

6. Linky

Děláme vše co je v našich silách, abychom Vám zajistili, že veškeré odkazy našich webových stránek navedou Vás a/nebo Vaše děti na webové stránky s kvalitnějším obsahem ve smyslu nepodporujícím negativní přístup. Nicméně se webové stránky a webové adresy rapidně mění a nemůžeme vždy zaručit obsah každé adresy, na kterou Vás odkazujeme.

7. Změny a ukončení platnosti

Podravka vyhrazuje právo na změnu nebo zrušení veškerých možných částí těchto webových stránek a podmínek používání. Změny se stávají účinnými jejich umístěním na této adrese, příp. když jsou o nich uživatelé obeznámeni. Podmínky používání se aplikují do doby ukončení jejich platnosti Vámi nebo společností Podravka. Ukončení platnosti Vámi, možné kdykoliv, znamená ukončení využívání webových stránek a vymazání veškerého materiálu a obsahu staženého a používaného na webových stránkách.

Aktualizováno dne 06.02.2023.