Soutěž „Balíček produktů značky Podravka a Lagris“ | zari 2022

Vyhrajte balíček produktů značky Podravka a Lagris v soutěži, kterou si pro vás připravila společnost Podravka - Lagris a.s. Zúčastnit soutěže se můžete v 1x formou komentáře, pod soutěžím příspěvkem zveřejněném na facebookové stránce Podravka Česká republika, který bude obsahovat správnou odpověď na soutěžní otázku. 

Jak se můžete zúčastnit soutěže:

Pod soutěžní příspěvek připojíte svůj komentář ve formě odpovědi, která bude obsahovat správné odpověď na soutěžní otázku „Kterou cestou se protlak dostane do hrnce?“, čímž zároveň vyjadřujete souhlas s Pravidly soutěže umístěnými zde: https://bit.ly/Pravidla_zari2022.

Výhry a výherci: Každý z celkem 3 výherců obdrží 1 balíček produktů značky Podravka a Lagris, přičemž výběr konkrétních produktů v rámci balíčku závisí zcela na uvážení Pořadatele.

Trvání soutěže a vyhlášení výherců: Soutěž „Balíček produktů značky Podravka a Lagris | zari 2022“ probíhá od 16. 8. 2022 (10:00:00 hod.) do 25. 8. 2022 (23:59:59 hod.).

Všichni výherci budou kontaktováni do 3 pracovních dní po ukončení soutěže prostřednictvím reakce na jejich komentář k soutěžnímu příspěvku na Facebooku.

Úplné znění Pravidel této soutěže je zde: https://bit.ly/Pravidla_zari2022

Pravidla soutěže

Tato pravidla (dále jen „Pravidla“) jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla spotřebitelské soutěže „Balíček produktů značky Podravka a Lagris | zari 2022“ (dále jen „soutěž“). Soutěž je dostupná na sociální síti – facebookové stránce Podravka Česká republika.

1. Pořadatel soutěže

Pořadatelem soutěže je společností Podravka - Lagris a.s., se sídlem č.p. 39, 763 23 Dolní Lhota, IČO: 25510487, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 2495 (dále jen „Pořadatel“).

Pořadatel pověřil zajištěním technického a organizačního provedení soutěže společnost OMD Czech, a.s., se sídlem Lomnického 1705/9, 140 00 Praha 4, IČO: 64948439, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3635 (dále jen „Organizátor“).

2. Termín a místo konání soutěže

Soutěž bude probíhat na území České republiky v termínu 16. 8. 2022 (10:00:00 hod.) do 25. 8. 2022 (23:59:59 hod.). (dále jen „doba konání soutěže“ a „místo konání soutěže“).

3. Účastníci soutěže

Účastníkem soutěže se může stát svéprávný člověk starší 16 let, jenž je uživatelem profilu na webové adrese https://www.facebook.com/ s trvalým bydlištěm nebo s adresou pro doručování na území České republiky, který pod soutěžní příspěvek připojí svůj komentář splňující požadavky soutěže. Výše uvedeným jednáním účastník zároveň vyjadřuje a potvrzuje souhlas s těmito Pravidly.

Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci Pořadatele soutěže či Organizátora soutěže, jakož i jim osoby blízké dle § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Organizátor a Pořadatel si vyhrazují právo v případě podezření na jednání v rozporu s těmito Pravidly ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry, takového účastníka soutěže vyloučit ze soutěže bez nároku na výhru nebo odůvodnění. Do soutěže nebude zařazen nebo z ní může být vyloučen soutěžící, který neuvede všechny požadované náležitosti nebo je uvede nepravdivě, nesprávně či nečitelně nebo který nepotvrdí souhlas s těmito Pravidly nebo který nesplňuje jakékoliv jiné podmínky účasti v soutěži.

4. Princip a podmínky soutěže

Účastník se zapojí do soutěže o cenu tak, že v době konání soutěže připojí pod soutěžní příspěvek svůj komentář který bude obsahovat správnou odpověď na soutěžní otázku „Kterou cestou se protlak dostane do hrnce?“,,   čímž zároveň potvrzuje souhlas s Pravidly soutěže.

Každý účastník soutěže může přidat pouze 1 komentář.

Pořadatel je oprávněn ověřit identitu soutěžícího při předávání výhry tak, že vyzve soutěžícího k podpisu čestného prohlášení o tom, že splňuje podmínky účasti v soutěži dle těchto Pravidel. Odmítnutím podpisu takového čestného prohlášení je soutěžící vyřazen ze soutěže a výhra mu nebude předána. Komentáře k soutěžnímu příspěvku (soutěžní otázce) nesmí obsahovat žádné vulgarismy, urážky či hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny, či být jinak v rozporu s dobrými mravy, nesmí porušovat žádná práva jakýchkoliv třetích osob, včetně práva k duševnímu vlastnictví a práva na ochranu osobnosti, podoby a soukromí nebo být jinak nevhodný. Do soutěže nebude zařazen nebo z ní může být vyloučen soutěžící, jehož komentář k soutěžnímu příspěvku (odpověď na soutěžní otázku) nesplňuje podmínky dle předchozí věty a dále každý takový soutěžící, u kterého bude mít Pořadatel a/nebo Organizátor důvodné podezření, že profil tohoto soutěžícího na sociální síti je založen a využíván zejména za účelem účasti ve spotřebitelských soutěžích.

Výherci: Po skončení soutěže budou ze všech soutěžících, kteří splnili podmínky této soutěže, za celou dobu konání soutěže, náhodným výběrem vyhlášeni 3 výherci.

Každý z těchto 3 výherců obdrží 1 balíček produktů značky Podravka a Lagris, přičemž balíček může obsahovat převážně produkty značky Podravka a výběr konkrétních produktů v rámci balíčku závisí zcela na uvážení Pořadatele.

Vyhlášení a kontaktování výherců: Proběhne do 3 pracovních dnů od ukončení soutěže prostřednictvím reakce na jejich komentář k soutěžnímu příspěvku na Facebooku. Pořadatel nebo Organizátor je oprávněn požádat výherce o potvrzení souhlasu s těmito Pravidly formou soukromé zprávy, přičemž odmítnutím či nezasláním takového potvrzení souhlasu s těmito Pravidly je výherce vyřazen ze soutěže a výhra mu nebude předána.

5. Výhry a jejich distribuce

Výherce této soutěže bude Organizátorem či Pořadatelem kontaktován s informací o výhře v soutěži a o způsobu její realizace prostřednictvím reakce na jeho komentář k soutěžnímu příspěvku nebo formou soukromé zprávy na Facebooku do 3 pracovních dnů od ukončení soutěže. Pořadatel ani Organizátor soutěže neodpovídají za nedoručení oznámení o výhře výherci. Pořadatel nebo Organizátor neodpovídá za nedoručení oznámení o výhře výherci ani v případě změny facebookového profilu soutěžícího během doby konání soutěže. Změny těchto údajů jsou soutěžící povinni Organizátorovi předem oznámit. Pro účely předání výhry je Organizátor nebo Pořadatel oprávněn požádat výherce o sdělení kontaktních údajů pro zaslání výhry tj.  jméno, příjmení a adresa pro doručování, případně další osobní údaje požadované Pořadatelem pro účely vypořádání výhry.

Kontaktovaný výherce je povinen reagovat na oznámení o výhře dle pokynů Pořadatele nebo Organizátora sdělených v rámci vyhlášení výherců, a to nejpozději do 5 kalendářních dní ode dne vyhlášení výherců.

V případě, že z důvodů ležících nikoli na straně Pořadatele nebo Organizátora soutěže (a) nebude možno kontaktovat soutěžícího a včas ho informovat o výhře nebo (b) bude výherce v prodlení s reakcí na oznámení o výhře ve stanovené lhůtě nebo (c) nebude možné výherci výhru doručit nebo (d) výherce nepřevezme výhru zaslanou na jím uvedenou adresu, bude výherce vyřazen ze soutěže a výhra propadne bez náhrady ve prospěch Pořadatele. V takovém případě je Pořadatel oprávněn dodatečně vyhlásit dalšího výherce a tuto výhru mu udělit.

Pořadatel ani Organizátor neodpovídají dále za ztrátu, poškození, či nedoručení oznámení o výhře nebo za ztrátu, poškození, či nedoručení výhry samotné z důvodů spočívajících na straně soutěžícího.

6. Zpracování osobních údajů

Osobní údaje každého účastníka soutěže v následujícím rozsahu: jméno a příjmení, facebookový profil, adresa pro doručování a případně další osobní údaje požadované Pořadatelem pro účely vypořádání výhry, které poskytl účastník soutěže v rámci své účasti v soutěži, budou zpracovávány Pořadatelem, jelikož toto zpracování je nezbytné z důvodu oprávněného zájmu Pořadatele, tj. pro účely realizace soutěže, informování účastníka soutěže o výhře a vypořádání výhry. Pořadatel je tak správcem těchto osobních údajů.

Poskytnutí výše uvedených osobních údajů je podmínkou účasti v soutěži, informování účastníka soutěže o výhře a vypořádání výhry (jméno a příjmení, adresa pro doručování, facebookový profil). Výše uvedené osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu trvání soutěže a na dobu nutnou pro informování o výhře a vypořádání výhry, nejpozději do 31. 10. 2022. Organizátor bude zpracovávat osobní údaje pro Pořadatele jako jeho zpracovatel. Po zániku účelu zpracování budou osobní údaje účastníka soutěže smazány, pokud pro jejich další zpracování nebude existovat jiný právní důvod. Účastník soutěže má právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů. Zpracování osobních údajů Pořadatelem a Organizátorem podléhá dozorové činnosti Úřadu pro ochranu osobních údajů, který svou činnost může koordinovat s jinými národními úřady v dalších členských státech Evropské Unie. Pokud účastník soutěže nabyde dojmu, že jakékoliv zpracování jeho osobních údajů probíhá v rozporu s právními předpisy, má právo podat stížnost proti zpracování osobních údajů u Úřadu na ochranu osobních údajů na adrese: www.uoou.cz. Účastník soutěže může kdykoliv kontaktovat Pořadatele nebo Organizátora na adrese uvedené v hlavičce těchto Pravidel nebo na e‑mailové adrese: jarmila.botlikova@podravka.cz nebo radim.vlcek@fuse.cz

7. Ostatní podmínky soutěže

Účastník nesmí jakýmkoli způsobem zasahovat do technického zabezpečení serverů, na kterých soutěž probíhá či narušovat nebo ohrožovat provoz těchto serverů.

Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodů soutěž zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její Pravidla. Pořadatel si rovněž vyhrazuje právo bez udání důvodů vyměnit ceny dle těchto Pravidel za jiné ceny, jež jsou jejich odpovídající náhradou.

Na výhry v soutěži není právní nárok. Vymáhání účasti v soutěži či soutěžních výher soudní cestou je vyloučeno. V případě, že dojde ke změnám v Pravidlech soutěže, bude toto učiněno písemně ve formě dodatku a zveřejněno v těchto Pravidlech. Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty. Pořadatel nenese zodpovědnost za jakékoli škody způsobené v souvislosti s užíváním výher. Organizátor ani Pořadatel soutěže neodpovídají za případné kvalitativní či funkční vady výhry.

Pořadatel je oprávněn rozhodnout všechny otázky a spory týkající se této soutěže podle vlastního uvážení a bez sdělení důvodů. Pořadatel tímto nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Pořadatele. Pořadatel není odpovědný za jakékoli technické problémy vzniklé při přenosu dat elektronickými prostředky. Účastník se zavazuje uvádět v soutěži pouze pravdivé údaje. Pořadatel nenese odpovědnost za případné problémy s funkčností internetové stránky, kde budou informace o soutěži uveřejněny.

Soutěž a vztahy mezi soutěžícím a organizátorem soutěže se řídí právním řádem České republiky.

Úplná a závazná pravidla soutěže jsou dostupná zde: https://bit.ly/Pravidla_zari2022